منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

فیلترها:

Material : Nimonic 80A (N07080)
تولید قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

تولید بوش دمپینگ وایر (SLEEVE) این قرارداد فی ما بین شرکت «پتروشیمی بندر امام» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان...

Material : Nimonic 80A (N07080)
تولید قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

تولید PRESSURE DISC, RD14 TGT495731P0001 C
تولید قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

تولید PRESSURE DISC   این قرارداد فی ما بین شرکت «پتروشیمی بندر امام» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان تولید کن...

تولید PRESSURE DISC, RD14 TGT495731P0001 C
تولید قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

تولید TENSION DISC BST575108P0001 C
تولید قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

تولید TENSION DISC  این قرارداد فی ما بین شرکت «پتروشیمی بندر امام» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان تولید کنند...

تولید TENSION DISC BST575108P0001 C
تولید قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

axial lock ساخت داخل
تولید قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

تولید AXIAL LOCK این قرارداد فی ما بین شرکت «پتروشیمی بندر امام» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان تولید کننده م...

axial lock ساخت داخل
تولید قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

تولید BLADE LOCK
تولید قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

تولید BLADE LOCK این قرارداد فی ما بین شرکت «پتروشیمی بندر امام» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان تولید کننده م...

تولید BLADE LOCK
تولید قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

بازسازی و نوسازی پمپ جکینگ
تولید قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

بازسازی و نوسازی پمپ جکینگ این قرارداد فی ما بین شرکت «پتروشیمی بندر امام» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان تول...

بازسازی و نوسازی پمپ جکینگ
تولید قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

DAMPING WIRE دمپینگ وایر
تولید قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

تولید DAMPING WIRE این قرارداد فی ما بین شرکت «پتروشیمی بندر امام» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان تولید کننده...

DAMPING WIRE دمپینگ وایر
تولید قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

     انتخاب دسته بندی: 

تعداد کل نوشته‌ها: