حضور وزیر محترم برق عراق جناب آقای دکتر لویی الخطیب در شرکت آتیه