اولین نمایشگاه تخصصی صنعت آب و برق جمهوری اسلامی ایران در افغانستان