منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

قرارداد اجرای تاسیسات بنیان انرژی بینالود

قرارداد اجرای تاسیسات بنیان انرژی بینالود

این قرارداد بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان پیمانکار و شرکت «بنیان انرژی بینالود» به عنوان کارفرما منعقد گردیده است. این قرارداد به منظور اجرای تاسیسات مجتمع «بنیان انرژی بینالود» منعقد گردیده است و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» هم اکنون اجرای قرارداد را به اتمام رسانده است.