حضور استاندار محترم خراسان جنوبی در گروه شرکت های آتیه