ویدیو کنفرانس آقایان مهندسین حسینی مقدم، علی‌نژاد و زارع