جلسه با جناب آقای مهندس محمد فضیل، مدیرعامل توزیع برق شهر کربلا