ارسال کمک های کارکنان صنعت برق خراسان بزرگ به هموطنان عزیز سرپل ذهاب و قصر شیرین در بحران زلزله به نمایندگی جناب آقای مهندس حسینی مقدم