منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد

تامین قطعات واحد بخار سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد

موضوع قرارداد عبارت است از :

تهیه قطعات واحد بخار سیکل ترکیبی با ژنراتور زیمنس TLRI 100/36 125MVA با قدرت خروجی 10.5 Kv و قدرت توربین 125MW.

این قرارداد فیمابین (شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد) و شرکت تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد منعقد گردیده است.