جلسه با جناب آقای مهندس وفی محمد المیاحی، مدیرعامل توزیع برق صدر بغداد در محل دفتر ایشان